Monday, December 3, 2012

PENDIDIKAN DI MALAYSIA - Satu pemikiran


Aminuddin Baki tokoh pendidikan negara
PENDIDIKAN BERSIFAT DINAMIK

Pertama, untuk menjayakan pembentukan insan baik, pendidikan negara perlu dikembangkan berasaskan falsafah pembangunan insan dan falsafah pendidikan hikmah. Kedua-dua, pembangunan insan dan pendidikan hikmah, merujuk kepada pembangunan diri yang menyeluruh.

Konsep pembangunan diri yang menyeluruh boleh dilihat dari dua perspektif. Pertama, pembangunan diri perlu meliputi kerohanian (SQ), intelektual (IQ), emosi (EQ), moral (MQ), sosial (SQ), estetika (AQ), dan fizikal (PQ). Kedua, ia perlu mengembangkan pelbagai kecerdasan. Menurut Howard Gardner (1993, 2000) kecerdasan-kecerdasan tersebut ialah: berbahasa/linguistic, logik-matematik, pergerakan badan/bodily kinesthetic, keruangan/spatial, muzik, bergaul/interpersonal, mengenal diri/intrapersonal, kealaman/naturalistic, dan kewujudan/existential. Falsafah yang tersirat dalam teori pelbagai kecerdasan ialah bahawa tiap pelajar mepunyai kecerdasan dan boleh belajar serta mencapai kejayaan.

Sebenarnya untuk menjayakan falsafah pembangunan insan dan pendidikan hikmah kita tidak perlu menggubal teks falsafah yang baru. Kita telahpun memiliki falsafah pendidikan kebangsaan yang sesuai dan selaras dengan hasrat kedua-duanya. Falsafah ini telah digubal dan diisytiharkan secara rasmi pada tahun 1987/88, telah dimasukkan dalam Akta Pendidikan 1996, dan telah dimasukkan juga dalam PPPM 2013-2025. Walau bagaimanapun, kesungguhan untuk melaksanakan kehendak-kehendak falsafah ini dalam kurikulum dan pendidikan di sekolah hanya bertahan kira-kira satu dekad, dan selepas itu semangat tersebut telah pudar. Kini yang tinggal hanyalah catatan dan retorika.

Kedua, kehendak-kehendak falsafah ini (pembangunan insan dan hikmah) perlu diterjemahkan secara konkrit dalam kurikulum dan kokurikulum dan semua aktiviti pendidikan di sekolah.  Kurikulum yang disediakan hendaklah seimbang dan mencakupi  disiplin-disiplin ilmu sains-matematik, bahasa, sains sosial, kemanusiaan, kesenian, pendidikan jasmani. Semua pelajar perlu mengikuti subjek-subjek ini untuk membolehkan semua domain dan kecerdasan dapat dipupuk dan dikembangkan.

Ketiga, selain daripada ilmu dan kemahiran, penekanan yang sama perlu diberikan kepada komponen nilai. Untuk memastikan komponen nilai ini tidak diabaikan, KBSM telah memilih strategi Nilai-Nilai Murni Merentas Kurikulum (NMMK). Maksudnya pengajaran dan penerapan nilai-nilai murni disepadukan dengan semua disiplin ilmu. Walau bagaimanapun, strategi NMMK ini mengalami nasib yang sama dengan FPK. Justeru itu kepentingan nilai dalam pendidikan dan strategi NMMK perlu dipugar dan semarakkan.
Pendidikan negara tidak seharusnya mengikut acuan Barat secara keseluruhannya
Keempat, satu subjek yang tertumpu kepada perpaduan dan pembentukan perwatakan bangsa perlu digubal dan diajar di sekolah, terutamanya peringkat menengah. Tujuannya ialah supaya semua pelajar dan generasi muda dapat memiliki pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni yang dikongsi bersama oleh masyarakat Malaysia. Setiap pelajar perlu engetahui dan memahami tentang sejarah, agama, budaya, adat resam dan pantang larang tiap bangsa/etnik di negara ini. Tujuannya ialah untuk mengelakkan kejahilan dan kekeliruan yang boleh mencetuskan masalah antara etnik dan juga perbalahan. Di samping itu, subjek ini perlu menekankan kepada kemahiran sosial – komunikasi dan interaksi, khususny dalam masyarakat majmuk. Akhirnya subjek ini perlu memupuk nilai-nilai umum yang universal yang menjurus kepada pembentukan perwatakan dan keperibadian bangsa Malaysia.     

Kelima, kandungan kurikulum, termasuk jumlah subjek, perlu disemak semula agar tidak membebankan para pelajar. Kurikulum yang disediakan perlu besifat luwes/fleksibel agar guru dapat menyesuaikannya dengan keadaan pelajar dan keadaan setempat. Di samping itu, ruang perlu disediakan untuk meraikan kebijaksanaan dan kebudayaan setempat, dan komponen setempat itu dimasukkan dalam kurikulum sebagai bahagian yang terpadu/integral dalam subjek tertentu, atau sebagai subjek yang berasingan. Komponen tempatan dalam kurikulum ini perlu diberikan pengiktirafan yang sewajar. 

Keenam, proses pendidikan mesti bersifat manusiawi dan tidak mekanikal. Ini boleh dilakukan dengan mengurangkan atau menghilangkan tumpuan kepada peperiksaan. Maksudnya budaya mengajar dan budaya sekolah tidak lagi didominasi dan ditentukan oleh peperiksaan. Guru berperanan untuk membimbing, membantu, menunjuk ajar dan mendidik pelajar. Pendekatan ini menjadikan diri pelajar itu utama dan sentral dalam proses pendidikan di bilik darjah dan di sekolah. Ini juga bermakna bahawa proses pengajaran-pembelajaran tidak lagi tertumpu kepada pemindahan maklumat/ilmu dan kemahiran, malahan yang lebih penting lagi ialah pemahaman terhadap ilmu dan kemanfaatannya serta pemupukan nilai-nilai, kesedaran dan keinsafan dalam diri pelajar.

Ketujuh, usaha untuk memupuk persefahaman, kerjasama, sifat kesalingan dalam banyak perkara, seeperti saling hormat-menghormati, dan perpaduan, perlu ditingkatkan dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh di sekolah. Sesungguhnya ruang dan peluang untuk belajar, berkomunikasi dan berinteraksi bersama-sama, hanya terbuka luas di sekolah. Pelajar-pelajar akan berada di sekolah selama lima atau jam sehari dan selama 9, 10 atau 11 tahun atau lebih lagi. Peluang ini mesti dimanfaatkan sepenuhnya dan untuk tujuan itu perlu ada kesungguhan dan kemahuan politik/political wii untuk menangani kekangan dalam sistem persekolahan dan realiti sosiopolitik.

No comments:

Post a Comment