Monday, October 17, 2011

PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKANGambar Hiasan

Makna penyelidikan


Cara menghuraikan permasalahan yang dihadapi melalui dua komponen utama iaitu proses berfikir yang intelektual dan fleksibel yang dinyatakan secara eksplisit dan maklumat yang dikumpulkan secara empirik dan sistematik.

Pendekatan penyelidikan pendidikan

1. Pendekatan positivistik
2. Pendekatan naturalistik

Pendekatan positivistik

Pendekatan ini menggunakan kaedah kuantitatif. Hasil penyelidikan merupakan generalisasi dan ramalan berdasarkan hasil pengukuran.

Pendekatan naturalistik

Pendekatan naturalistik sering disebut sebagai pendekatan kualitatif, post positivistic, etnografik, humanistik atau kajian kes.

Kelebihan kedua-dua pendekatan penyelidikan

• Penyelidikan kuantitatif dan penyelidikan kualitatif dapat digunakan bagi mengembangkan ilmu atau bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan manusia.

• Penyelidikan kuantitatif lebih banyak menggunakan statistik dalam menguji hipotesis sedangkan penyelidikan kualitatif trdak banyak memerlukan statistik

• Dalam penyelidikan kuantitatif, insrtrumen penyelidikan diharapkan dapat mengungkapkan data dalam bentuk skala pengukuran tertentu bagi membuat generalisasi.

• Dalam penyelidikan kualitatif pula, hasil penyelidikan diperoleh secara langsung misalnya temubual atau wawancara. Kesimpulan penyelidikan kualitatif masih terbatas dalam konteks ruang dan waktu tertentu sehingga sukar hendak membuat generalisasi.

No comments:

Post a Comment