Friday, October 21, 2016

HERMENEUTIKA BUKAN TAFSIR AL-QUR'AN

Al-Qur’an sebagai kitab rujukan dan sumber utama pengajaran Islam bukan sahaja menarik minat pemikir Islam tetapi juga bukan Islam untuk mengkaji isi kandungannya. Selama berkurun lamanya, umat Islam berpegang kepada tafsiran yang ma’thur iaitu tafsiran ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an, tafsir ayat dengan hadith, tafsir ayat denga pandangan sahabat dan tafsir ayat al-Qur’an dengan pendapat golongan tabi’in. Maksud tafsir bil ma’thur ialah tafsir ayat al-Qur’an dengan sandaran yang kukuh seperti sandaran kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat dan tabi’in sahaja. Tafsir bil ra’yi yakni pandangan akal dalam mentafsirkan ayat al-Qur’an diikat dengan peraturan yang ketat mengambilkira keilmuan serta kefahaman para mufassir yang dikawal rapi dengan adab yang wajib diamalkan oleh mereka. Golongan pentafsir terdiri daripada golongan salaf mahupun khalaf tidak pernah mentafsirkan ayat al-Qur’an menggunakan logik akal semata-mata lebih-lebih lagi mentafsirkan ayat al-Qur’an mengikut hawa nafsu mereka.

Akhir-akhir ini, ada golongan yang mahukan supaya al-Qur’an ditafsirkan dengan metod baru kononnya tafsiran terdahulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan semasa. Golongan ini tidak berpuashati dengan tafsiran yang sedia ada dan mahukan perubahan. Sebenarnya ketidakfahama mereka ini disebabkan terpengaruh dengan pemikiran liberalisme Barat yang ternyata menyesatkan.
Metod yang dinamakan metod hermeneutika ini tidak pernah dijumpai dalam mana-mana metod tafsir ulama Islam terkemuka bahkan ianya digunakan dalam menghuraikan kitab Bible oleh pendeta Kristian. Sudah pasti ianya diambil dari budaya penulis Barat yang cenderung menafikan unsur wahyu dalam penulisan mereka. Kemudahan internet dan kegilaan manusia kepada mempercayai tulisan di alam maya memungkinkan metod hermeneutika ini diterima oleh pembaca yang tidak mempunyai asas ilmu yang kukuh.  Lebih membimbangkan beberapa penulis Indonesia menulis mengenai kepentingan hermeneutika dalam tafsir ayat al-Qur’an.

Dari aspek etimologi, perkataan “hermeneutika” berasal daripada perkataan Greek atau Yunani hermeneuin yang bermaksud tafsir, penjelasan serta penterjemahan (Fahmi Salim, 2010). Dari segi istilahnya pula, hermeneutika dikaitkan dengan pentafsiran kata-kata dan teks dan dapat diterjemahkan kepada bahasa dan keadaan semasa pembaca (Nashruddin Baidan, 2005).  
Hermeneutika sebagai modul analisis data, ia berkaitan dengan pengertian data teks  terutama berkaitan dengan pemaknaan suatu ungkapan teks.

Jelasnya istilah Hermeneutika tidak berkaitan sama sekali dengan tafsir al-Qur’an. Istilah hermeneutika ini merujuk kepada pentafsiran teks moden yang berbeza daripada metod pentafsiran yang menjadi amalan para ulama silam Islam. Bahkan Hermeneutika telah menjadi metod pentafsiran Bible kerana beberapa sebab antaranya  pakar Bible sendiri tidak yakin dengan kesahihan teks terebut, tidak wujud sebarang laporan mengenai teks Bible yang boleh diterima umum ditambah lagi dengan tiada kelompok manusia yang menghafal teks Bible yang telah hilang (Adian dan Abdurrahman, 2007).

Metod hermeneutika hanya sesuai dengan pentafsiran teks Bible sebagaimana tertera dalam Ensiklopedia Britannica 1985 sebagai “kajian tentang kaedah-kaedah umum untuk mentafsir Bible dan tujuan utama hermeneutika  dan metod-metod takwil  Yahudi dan Nasrani sepanjang sejarahnya adalah unuk menyingkap kebenaran  dan nilai Bible (Fahmi Salim, 2010).   
   

No comments:

Post a Comment